Slovník pojmov

Hygrická dióda

Termín dióda v tradičnom zmysle: Dióda (grécky: di, ‘dva’, ‘double’; hodos ‘cesta’) je elektronická súčiastka s dvoma pólmi. Termín dióda sa používa ako synonymum pre výraz „nekontrolovaný usmerňovač“. Hygrická dióda je napr. B. membrána, ktorá má obmedzujúci účinok na transport vody. Doprava vody je usmernená (jednosmerná ulica), pretože voda môže prechádzať hygrickou diódou iba jedným smerom. Hygrickú diódu možno teda porovnať s mechanickým spätným ventilom, pretože to umožňuje prietok hmoty iba v jednom smere.

Entropia

Entropiu si treba predstaviť ako veličinu podobnú veličine (energetický obsah), ktorá môže tiecť alebo byť obsiahnutá v telesách: z dvoch inak rovnakých telies, to s vyššou teplotou obsahuje viac entropie. Ak sú dve telesá s rôznymi teplotami vo vzájomnom kontakte, entropia prúdi z teplejšieho do chladnejšieho telesa; v dôsledku toho sa teploty oboch telies tiež vyrovnávajú.

(Zdroj: Wikipedia)

Premenná otvorená difúzii

Tlak pary vzduchu závisí od množstva vody vo vzduchu a od teploty. So stúpajúcou teplotou stúpa aj tlak pary, aký poznáme z čajovej kanvice, ktorá píska, keď je voda dostatočne horúca. Kvôli vlhkosti a teplotám je tlak pár vo vnútri a vonku odlišný. Vodná para sa pohybuje od vysokého k nízkemu tlaku a tento gradient sleduje aj cez vonkajšiu stenu – difunduje cez ňu. V lete sa para pohybuje dovnútra, v zime smerom von. Preto vonkajšie steny v lete vlhnú a v zime vysychajú. Reflexná membrána bráni v lete migrácii vodných pár do interiéru budovy a v zime uľahčuje únik pary von. Vďaka tejto vlastnosti (variabilne difúzne otvorená) sa steny stávajú suchšími.

IR odraz

IR je neviditeľná časť dlhovlnného tepelného žiarenia medzi viditeľným svetlom a mikrovlnami. Vlnové dĺžky infračerveného žiarenia sú 780 nm až 1 000 µm. Rozsah od 3 do 50 µm sa nazýva MIR (stredné IR) ako súčasť IR-C. Z nich je relevantný rozsah od 9,25 do 11,45 µm, čo zodpovedá teplotám od +40 do -20 ° C. Tepelné žiarenie sa absorbuje a odráža na nepriehľadných komponentoch (A + R = 1). V reflexnej membráne – na rozdiel od konvenčných farieb – prebiehajú procesy optickej fyziky (fyzika žiarenia) vďaka keramickým dutým guľôčkam, ktoré sa jednoducho označujú ako IR odraz. Výsledkom sú vyššie a rovnomernejšie povrchové teploty vo vnútri a znížené straty sálaním vonku – teda väčší tepelný komfort a menšia spotreba energie na vykurovanie.

Konvekčné prúdy

Termín konvekcia pochádza z neskorej latinčiny convectio , čo možno preložiť ako „priniesť“, „prenášať“. V tomto ohľade tu pojem popisuje fyzikálny pohyb prúdenia, ktorý sa odohráva v plynnom médiu (tekutine) a na druhej strane jav, že drobné častice prúdu so sebou nesú energiu, ako napr. B. tepelná energia. Konvekčné prúdy môžu vzniknúť, keď sa vzduch v spodnej časti obývačky ohrieva ohrievačom, čím sa vytvorí teplotný rozdiel medzi hornou a spodnou časťou.

Teplé časti prúdiace nahor sa tu ochladzujú a opäť klesajú. To vytvára konvekčný tok. Tento proces prebieha vo vnútri aj vonku na stenách. Teplo sa prenáša dovnútra na povrch steny a von do okolitého vzduchu.

Tepelné mosty

Tepelný most (často hovorovo označovaný ako studený most) je oblasť v komponentoch budovy, cez ktorú sa teplo prenáša von rýchlejšie ako cez susedné komponenty. Rozlišujú sa konštrukčné a geometrické tepelné mosty. Konštrukčné tepelné mosty vznikajú prostredníctvom konštrukcií s materiálmi rôznej tepelnej vodivosti. Príkladom sú železobetónové stropné kompozity na vonkajšie steny, prstencové kotvy alebo výklenky radiátorov.

Geometrické tepelné mosty vznikajú vtedy, keď vnútorný povrch nie je rovnaký ako vonkajší povrch, napríklad v dôsledku odsadení alebo rohov v inak homogénnom komponente. Príkladom toho je vonkajší roh domu, kde čoraz viac chladnej vonkajšej steny prichádza do pomeru s teplou časťou vnútornej steny.

(Zdroj: Wikipedia)

Zahmlievanie

Usadzovanie tmavých častíc (čierny prach) na vnútorných stenách. V závažných prípadoch sa vytvára dojem sadzí. Príčiny zatiaľ nie sú objasnené. Keďže tento efekt nastáva intenzívnejšie počas vykurovacej sezóny, predpokladá sa, že usadeniny neprchavých organických zlúčenín (tzv. zmäkčovadlá) a iných žiaričov sú rozvírené konvekčnými prúdmi (pozri: Konvekčné prúdy) a usadzujú sa na stenách a stropoch.

Prenos tepla prenos / tepelné straty prenosom

Transport (tepelnej) energie medzi oblasťami s rôznymi teplotami v dôsledku vedenia tepla v pevných telesách, ako je stena (molekuly sa navzájom zrážajú). Tepelný tok prúdi vždy z oblastí s vyššou energiou do oblastí s nižšou energiou, teda tu: z tepla do chladu. Strata energie pri tomto transporte sa tiež označuje ako tepelná strata prenosom. Tie sú určené súčiniteľom prestupu tepla. Ďalšie formy prenosu energie sú prúdenie a žiarenie. Prestup je možné znížiť znížením žiarenia na fasáde.

Kapilárne sušenie

Správanie kvapalín v kapilárach, tiež známych ako vlasové trubičky, sa nazýva kapilárnosť. Ak sú adhézne sily medzi kvapalinou a stenou kapiláry väčšie ako súdržné sily medzi molekulami kvapaliny, kvapalina „vteká“ do kapiláry aj proti gravitačnej sile a tým sú kapiláry tesnejšie. Ak sa týmto procesom dopraví kvapalina z materiálu (napr. muriva) na povrch, kde sa následne vyparí, hovoríme o kapilárnom vysychaní. Vonkajšia omietka má jemnejší kapilárny systém ako murivo, reflexná membrána má jemnejší kapilárny systém ako vonkajšia omietka. Vznikajú tak usmernené transporty, výsledkom sú suchšie steny.

Endotermické procesy

Synonymum pre procesy prebiehajúce v náteroch ClimateCoating ® , ktoré prebiehajú rôzne v závislosti od vonkajších vplyvov, ako je teplota a vlhkosť. V chémii endotermický znamená, že energia je absorbovaná alebo získaná.

Hraničné hodnoty svetlosti

Referenčná hodnota svetlosti je miera odrazu určitej farby medzi čiernou = 0 a bielou = 100. Udáva, ako ďaleko je príslušný farebný tón od čierneho alebo bieleho bodu z hľadiska jeho jasu. Vo farebných ventilátoroch je hodnota svetlosti uvedená vedľa čísla farby. Pre referenčnú hodnotu jasu nie je rozhodujúci stupeň lesku ani použité spojivo, ale iba druh a úroveň farebnej pigmentácie.

Reflexná membrána

je komplexný pojem pre kvalitnú disperziu, obohatenú len o 20-120 mikrometrov veľké keramické duté guľôčky a aktivátory, ktoré v spojení s monolitickým murivom spúšťajú vzájomne závislé zložité procesy v stavebnej fyzike. Tie majú pozitívny vplyv na transport vlhkosti a tepla a tým aj na energetickú bilanciu.