Hrať a produkovať so zodpovednosťou

Udržateľnosť a životné prostredie

Sprievodca vývojom našich produktov: Menej je viac

Vyrábame produkty s pridanou hodnotou pre ľudí a životné prostredie. Menšia spotreba energie, menšia spotreba zdrojov. Namiesto toho väčšie úspory energie a dlhodobé zachovanie hodnoty budov.

Sprievodca kvalitou produktu: najvyššia úroveň

Dbáme na to, aby sme každý deň spochybňovali každý náš krok a každý prístup. Dbáme na to, aby každá šarža, ktorá opustí náš dom, bola tej najvyššej kvality.

Sprievodca environmentálnou kompatibilitou: zodpovednosť

Hľadali sme dodávateľov, ktorí sa sami riadia zásadou ekologicky šetrného hospodárenia, preberajú zodpovednosť za životné prostredie a sú rovnako ako my certifikovaní v environmentálnom manažérstve podľa DIN EN ISO 14001: 2015.

Norma ISO 14001 znamená neustále zlepšovanie environmentálneho manažérstva v spoločnostiach. Auditom pravidelne a dôveryhodne preukazujeme náš záväzok k ochrane životného prostredia.

certifikát (PDF)

Norma ISO 9001 predstavuje proces neustáleho zlepšovania v spoločnostiach. Auditom pravidelne poskytujeme dôkazy o usporiadanom systéme riadenia.

certifikát (PDF)

Naše zásady v politike kvality a v politike životného prostredia

Politika kvality a životného prostredia sú súčasťou našej firemnej politiky a vysvetľujú požiadavky SICC Coatings GmbH s ohľadom na vysokú kvalitu produktov a služieb smerom k našim zákazníkom, zamestnancom spoločnosti a všetkým záujmovým skupinám.

Spoločnosť SICC Coatings GmbH sa zároveň zaväzuje znížiť znečistenie životného prostredia špecifické pre spoločnosť, a ak je to možné, dokonca sa mu vyhnúť. Základom sú stanovené relevantné environmentálne aspekty špecifické pre spoločnosť, ktoré ukazujú, kde možno nájsť znečistenie životného prostredia.

SICC Coatings GmbH sa zaväzuje pracovať na neustálom zlepšovaní, aby sa zabránilo znečisťovaniu životného prostredia a dodržiavali príslušné zákonné povinnosti a zákonné ustanovenia.

Práca a implementácia našej politiky kvality a životného prostredia má pozitívny vplyv na kvalitu produktov, efektivitu procesov a znižovanie znečistenia životného prostredia. Obsah našej politiky kvality a životného prostredia je založený na dôvere a spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov a záujmových skupín, ako aj na aktívnom vplyve na všetky environmentálne relevantné procesy, ktoré nás ovplyvňujú.

Systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva sú vždy kontrolované z hľadiska vhodnosti a plnenia účelu.

Zásada 1 – Znečistenie životného prostredia – Vplyv na životné prostredie
Zníženie alebo ešte lepšie zamedzenie znečistenia životného prostredia špecifického pre spoločnosť. Pravidelne kontrolujeme druh, rozsah a vplyv našich činností, produktov a služieb na životné prostredie a ovplyvňujeme ich.

Zásada 2 – Súlad s právnymi predpismi
Povinnosť dodržiavať platné zákonné povinnosti a legislatívu.

Zásada 3 – Ciele
Ciele kvality a životného prostredia vychádzajú z našej politiky kvality a životného prostredia.

Zásada 4 – Orientácia na zákazníka
Našim zákazníkom a partnerom sľubujeme očakávanú alebo garantovanú kvalitu našich produktov. Naše znalosti a skúsenosti využívame na to, aby sme sa profesionálne stretli s našimi zákazníkmi a odpovedali na otázky a návrhy.

Zásada 5 – Neustále zlepšovanie
V rámci dlhodobého rozvoja našej spoločnosti je cieľom našej práce zlepšovanie produktov a ich úprava. K tomu neustále zlepšujeme vlastnú úroveň tréningu. Tejto neustálej práci a zlepšovaní podlieha aj systém manažérstva kvality a životného prostredia.

Zásada 6 – Povedomie o kvalite
Vhodnými procesmi, informáciami, školeniami a pokynmi udržiavame v našej spoločnosti povedomie o kvalite a toto myslenie neustále prenášame na našich obchodných partnerov.

Zásada 7 – Komunikácia
Politiku kvality a životného prostredia a z nej odvodené ciele komunikujeme v rámci našej spoločnosti, ako aj s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami. Zistenia z tohto oznámenia sú rozhodujúce pre závery a ďalší postup.