Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SICC Coatings GmbH – Berlín / Nemecko

§ 1. Všeobecné

(1) Nasledujúce podmienky sú súčasťou zmluvy uzatvorenej s nami.
(2) Naše všeobecné obchodné podmienky v ich najnovšom znení platia aj pre všetky nasledujúce transakcie bez toho, aby to muselo byť výslovne uvedené alebo dohodnuté pri ich uzatváraní.
(3) Týmto odporujeme protipotvrdeniam, protiponukám alebo iným referenciám kupujúceho s odkazom na jeho obchodné podmienky; Odchylné podmienky kupujúceho platia len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené.
(4) Nároky z právnych úkonov uzatvorených s nami, najmä nároky z vád, môže kupujúci postúpiť len s naším výslovným súhlasom.

§ 2 ponuky; objednávky

(1) Naše ponuky sú vždy nezáväzné, najmä čo sa týka množstva, ceny a dodacej lehoty.
(2) Objednávky kupujúceho sa považujú za prijaté len vtedy, ak sme ich písomne potvrdili. Ak zmluvu uzatvorenú ústne alebo telefonicky nepotvrdíme osobitne písomne, nami vystavená faktúra sa považuje za potvrdenie.

§ 3 ceny

(1) Naše ceny sú bez DPH platnej v čase dodania.
(2) Ak medzi uzavretím zmluvy a dodaním v dôsledku zmenených právnych noriem vzniknú dodatočné alebo zvýšené dane – najmä clo, odvody, menové vyrovnanie, sme oprávnení dohodnutú kúpnu cenu primerane zvýšiť. To isté platí pre poplatky za skúšky.
(3) Pre našu kalkuláciu kúpnej ceny je rozhodujúci vtedy platný cenník.

§ 4 množstvo; kvalita; Označovanie

(1) Sme vždy oprávnení dodať až o 5 % viac alebo menej, ako bolo dohodnuté.
(2) Kvalita tovaru vychádza z obchodnej praxe, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch dohodnuté alebo nami potvrdené inak.

§ 5 preprava; doručenie

(1) Tovar vždy cestuje nepoistený a v každom prípade na riziko kupujúceho. To platí aj pre zásielky s úhradou prepravného a bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. Poistenie dopravy sa uzatvára len na výslovnú žiadosť kupujúceho. Akékoľvek náklady z toho vyplývajúce znáša výlučne kupujúci.
(2) Ak nedôjde k odlišnej písomnej dohode, výber miesta odoslania a prepravnej cesty, ako aj dopravného prostriedku robíme my podľa nášho najlepšieho uváženia, bez ručenia za najlacnejšiu a najrýchlejšiu prepravu. .
(3) Ak kupujúci poskytne dopravný prostriedok, zodpovedá za jeho sprístupnenie včas. Akékoľvek meškanie nám treba včas nahlásiť. Náklady s tým spojené znáša kupujúci.
(4) Sme oprávnení uskutočniť primerané čiastočné dodávky.
(5) Naša dodacia povinnosť je vždy podmienená včasným a riadnym doručením.
(6) Uvedené časy dodania a vykládky sú vždy nezáväzné, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak.
(7) Prekážky dodávky v dôsledku vyššej moci alebo v dôsledku nepredvídaných udalostí, za ktoré nenesieme zodpovednosť, ako sú prevádzkové prerušenia, štrajky, výluky, úradné príkazy, následná strata možností exportu alebo importu, ako aj naša vlastná rezervácia dodávky v súlade s nad ods. (5) oslobodzuje nás od povinnosti dodržiavať všetky dohodnuté dodacie alebo vykladacie lehoty počas trvania a rozsahu ich účinkov. Oprávňujú nás tiež odstúpiť od zmluvy bez toho, aby mal kupujúci nárok na náhradu škody alebo iné nároky.
(8) Ak dôjde k prekročeniu dohodnutej dodacej alebo vykladacej doby bez prekážky dodávky podľa nad ods. (7), musí nám kupujúci písomne poskytnúť primeranú lehotu odkladu v trvaní najmenej dvoch týždňov. Ak túto dodatočnú lehotu zavinením nedodržíme, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, nie však uplatniť nároky na náhradu škody z neplnenia alebo omeškania, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť.
(9) Ak nie je dohodnuté inak, tovar je dodávaný postupne proti zaplateniu kúpnej ceny, v prípade expedície až po obdržaní celej kúpnej ceny.
Dodržiavanie našich záväzkov v oblasti dodávok a služieb si vyžaduje včasné a riadne plnenie záväzkov kupujúceho.
(10) Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, sme oprávnení požadovať náhradu vzniknutej škody; vznikom omeškania s prevzatím prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodného zhoršenia stavu a náhodnej straty.

§ 6 Prechod rizika

Nebezpečenstvo prechádza na kupujúceho akonáhle je zásielka odovzdaná osobám vykonávajúcim prepravu alebo keď produkty opustia náš sklad za účelom expedície.
Ak sa zásielka na žiadosť kupujúceho oneskorí, riziko na neho prechádza oznámením o pripravenosti na odoslanie.

§ 7 Preverovacia a oznamovacia povinnosť

(1) Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri dodaní na dohodnuté miesto určenia, alebo pri vlastnom odbere pri prevzatí, či nemá zjavné vady, ktoré bežný zákazník ľahko zistí. Medzi zjavné vady patrí aj chýbajúce dodacie listy, prepravné doklady a pod., ako aj výrazné, ľahko viditeľné poškodenia tovaru.
(2) Patria sem aj odchýlky v počte kusov, hmotnosti a v balení. Prípadné reklamácie v tejto súvislosti musí kupujúci bezodkladne zapísať do originálu dodacieho listu alebo nákladného listu alebo oznámenia o prijatí.
(3) Kupujúci je ďalej povinný vykonávať reprezentatívnu kontrolu kvality aspoň náhodne, a to v primeranom rozsahu.
Otvorte obaly (kartóny, vrecia, plechovky, fólie a pod.) a skontrolujte samotný tovar, či vyzerá a vonia.
(4) Pri reklamácii vyššie popísaných vád, ak nie je potrebné reklamáciu uplatniť ihneď po doručení na dodacom liste, náložnom liste alebo oznámení o prevzatí, musia byť dodržané nasledujúce formy a lehoty:
a) Reklamáciu je potrebné uplatniť do konca pracovného dňa nasledujúceho po doručení tovaru na dohodnuté miesto alebo jeho prevzatí. V prípade reklamácie skrytej vady, ktorá aj napriek riadnemu vstupnému vyšetreniu podľa nad ods. (1) zostala najskôr nezistená, platí iná lehota, podľa ktorej treba reklamáciu uplatniť do konca pracovného dňa nasledujúceho po zistení, najneskôr však do dvoch týždňov od doručenia tovaru alebo jeho prevzatia.
b) Sťažnosť nám musí byť doručená podrobne v uvedených lehotách písomne, telegramom, telexom alebo faxom. Oznámenie závad telefonicky nestačí. Oznamovanie závad obchodným zástupcom, maklérom resp
Agenti sú irelevantní.
c) V reklamácii musí byť zreteľne označený druh a rozsah vytýkanej vady.
d) Kupujúci je povinný mať odmietnutý tovar pripravený na kontrolu nami, našimi dodávateľmi alebo nami poverenými odborníkmi v mieste šetrenia.
(5) Reklamácia počtu kusov, hmotnosti a balenia tovaru je vylúčená za predpokladu, že položky uvedené v ods. (1) Chýba požadovaný list na dodacom liste alebo náložnom liste alebo účtenke.
Len čo kupujúci dodaný tovar zmiešal, ďalej použil, predal alebo začal spracovávať/spracovávať, je vylúčený z uplatnenia akýchkoľvek reklamácií, pokiaľ sa týkajú okolností popísaných v tomto odseku.
podliehajú regulovaným, okamžitým kontrolným a oznamovacím povinnostiam.
(6) Tovar, ktorý nie je reklamovaný v správnej forme a včas, sa považuje za schválený a prijatý.

§ 8 zodpovednosť

(1) Nároky na náhradu škody sú vylúčené bez ohľadu na druh porušenia povinnosti vrátane protiprávneho konania, pokiaľ nejde o úmyselné konanie alebo konanie z hrubej nedbanlivosti.
(2) V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci za prípadnú nedbanlivosť, avšak len do výšky predvídateľnej škody. Nároky na ušlý zisk, ušetrené výdavky, nároky na náhradu škody od tretích osôb ako aj iné nepriame a následné škody nie je možné požadovať, pokiaľ kvalitatívny znak garantovaný predávajúcim nemá za cieľ chrániť kupujúceho pred takýmto poškodením.
(3) Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na nároky, ktoré vznikli v dôsledku podvodného konania zo strany predávajúceho, ako aj na zodpovednosť za garantované vlastnosti, na nároky podľa zákona o zodpovednosti za výrobok a škodu od ujmy na živote Telo a zdravie.
(4) Pokiaľ je zodpovednosť predávajúceho vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a zástupcov predávajúceho.

§ 9 platenie

(1) Naše pohľadávky z kúpnej ceny sú vo všeobecnosti splatné zaplatením „čistá hotovosť“ a bez akejkoľvek zrážky ihneď po prijatí faktúry a/alebo oznámení o pripravenosti na odoslanie, pokiaľ nebola písomne dohodnutá iná platobná podmienka.
Sme oprávnení započítať platby voči starším pohľadávkam napriek akýmkoľvek opačným ustanoveniam kupujúceho; o spôsobe započítania, ku ktorému došlo, budeme kupujúceho informovať.
Ak už náklady a úroky vznikli, sme oprávnení započítať platbu najskôr na náklady, potom na úroky a nakoniec na hlavnú pohľadávku.
(2) Zmenky alebo šeky prijímame len na základe osobitných dohôd a vždy len na zaplatenie. Zľavové a fakturačné poplatky znáša kupujúci a sú splatné okamžite.
(3) Ak nebude fakturovaná suma uhradená najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry alebo v inom dátume splatnosti, sme oprávnení účtovať si úrok z omeškania v preukázanej výške, najmenej však 8 % nad základnú sadzbu ECB bez toho, aby bola potrebná špeciálna pripomienka.
(4) Ak kupujúci už nevykonáva riadnu podnikateľskú činnosť, najmä ak je zadržaný, dôjde k šekovému alebo zmenkovému protestu alebo k pozastaveniu platieb, alebo ak dôjde k súdnemu alebo mimosúdnemu konaniu o vyrovnaní alebo ak sa ho týka,
V prípade prihlásenia sa do konkurzného konania alebo konania podľa insolvenčného poriadku sme oprávnení okamžite splatiť všetky naše pohľadávky z obchodného vzťahu,
aj keď sme prijali zmenky alebo šeky.
To isté platí, ak sa kupujúci dostane do omeškania so svojimi platbami voči nám alebo ak sa objavia iné okolnosti, ktoré spochybňujú jeho bonitu. V takom prípade sme tiež oprávnení požadovať preddavky alebo kauciu alebo od zmluvy odstúpiť
rezignovať.
(5) Kupujúci je oprávnený započítať, zadržať alebo znížiť platbu len vtedy, ak sú ním uplatnené protipohľadávky právoplatne preukázané alebo nami výslovne uznané.

§ 10 výhrada vlastníctva

(1) Nami dodaný tovar zostáva našim vlastníctvom, kým kupujúci nevyrovná všetky nároky z obchodného vzťahu – vrátane zostatkových pohľadávok z bežných účtov, ako aj z refinancovania alebo reverzných zmeniek.
(2) Kupujúci je oprávnený nami dodaný tovar v rámci bežného obchodného styku predať. Nárok priznaný podľa tejto zmluvy zaniká najmä v prípadoch uvedených v § 9 ods. Okrem toho sme oprávnení vykonávať predajné oprávnenie kupujúceho
odvolať písomné vyhlásenie, ak je v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči nám a najmä s platbami, alebo ak sa stanú známe iné okolnosti, ktoré spochybňujú jeho bonitu.
(3) Obmedzenia podľa predchádzajúceho ods. (2) podľa toho. Spracovaním nevzniká kupujúcemu žiadne vlastníctvo k úplne alebo čiastočne vyrobeným veciam; spracovanie prebieha bezplatne výlučne pre nás ako výrobcu v zmysle § 950 BGB. Ak aj napriek tomu zanikne naša výhrada vlastníctva kvôli nejakým okolnostiam, kupujúci a my sa už dohodli, že vlastníctvo vecí prejde spracovaním na nás, že prevod akceptujeme a že kupujúci zostane bezplatne uschovávateľom vecí. .
(4) Ak je náš vyhradený tovar spracovaný alebo neoddeliteľne zmiešaný s tovarom, ktorý je stále vo vlastníctve tretích osôb, nadobúdame spoluvlastníctvo k novým veciam alebo zmiešaným inventárom. Rozsah spoluvlastníctva vyplýva z pomeru fakturačnej hodnoty nami dodaných vecí
Rezervovaný tovar za fakturovanú hodnotu zvyšného tovaru.
(5) Tovar, na ktorý sme sa vzťahovali. vyššie uvedeného ods. (3) a (4) nadobudnutie vlastníctva alebo spoluvlastníctva platia rovnako ako tie, ktoré máme v súlade s. nad ods. (1) Tovar dodávaný s výhradou vlastníctva ako vyhradený tovar v zmysle nasledujúcich ustanovení.
(6) Kupujúci nám už teraz postupuje pohľadávky z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru. Pohľadávky z ďalšieho predaja zahŕňajú aj pohľadávku voči banke, ktorá v rámci ďalšieho predaja otvorila alebo potvrdila akreditív v prospech kupujúceho (= predajcu). Prijímame túto úlohu.
Ak je vyhradeným tovarom spracovaný výrobok alebo zmiešaná zásoba, ktorá okrem nami dodaného tovaru obsahuje len veci, ktoré kupujúcemu patrili alebo mu boli len dodané tretími osobami v rámci tzv. titulu, uplatní kupujúci postúpi celú pohľadávku z ďalšieho predaja tovaru na nás. V inom prípade, t. j. keď sa nám a iným dodávateľom spoja preddavkové úlohy, máme nárok na zlomok tržieb z predaja, a teda
pomer fakturačnej hodnoty nášho tovaru k fakturačnej hodnote ostatného spracovaného alebo zmiešaného tovaru.
(7) Ak je viac ako 125 % našich pohľadávok jednoznačne zabezpečených vyššie uvedenými postúpeniami alebo výhradami, prebytok dlžných súm alebo tovar podliehajúci výhrade vlastníctva bude na žiadosť kupujúceho podľa nášho výberu uvoľnený.
(8) Kupujúci je oprávnený inkasovať dlžné čiastky z ďalšieho predaja tovaru. Toto
Povolenie na inkaso neplatí, ak kupujúci už nevykonáva riadny obchod v zmysle ustanovenia § 9 ods. Okrem toho môžeme odobrať oprávnenie kupujúceho na inkaso, ak je v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči nám, najmä s platbami alebo inými okolnosťami.
sa stane známym, čo spôsobuje, že jeho bonita sa zdá byť pochybná. Ak povolenie na inkaso už neplatí alebo ak ho odvoláme, kupujúci si nás vyžiada na našu žiadosť
bezodkladne oznámiť dlžníkom postúpené pohľadávky a poskytnúť nám informácie a doklady potrebné na vymáhanie.
(9) Ak sa tretie strany dostanú k nášmu rezervovanému tovaru alebo k nesplateným pohľadávkam, ktoré nám boli postúpené, kupujúci je povinný upozorniť na naše vlastníctvo / naše právo a bezodkladne nás o tom informovať.
oznámiť. Náklady na zásah znáša kupujúci.
(10) V prípade správania v rozpore so zmluvou, najmä omeškania s platbou, je kupujúci povinný na našu prvú výzvu odovzdať rezervovaný tovar, ktorý má stále v držbe, a postúpiť nám prípadné nároky na vydanie voči tretím osobám z titulu vyhradeného tovaru. . Vrátenie alebo zaistenie vyhradeného tovaru z našej strany neznamená odstúpenie od zmluvy.
(11) V prípadoch podľa § 9 ods. 4 môžeme od kupujúceho požadovať, aby nám poskytol veci vyplývajúce z ďalšieho predaja a v súlade s § 10 ods. 6 oznamuje pohľadávky postúpené nám a ich dlžníkom. Potom sme oprávnení zverejniť postúpenie podľa vlastného uváženia.

§ 11 vyprázdňuje / balí

Kupujúci je povinný vrátiť prázdne (euroboxy, palety, kontajnery a pod.) v rovnakom druhu, množstve a hodnote, aké obdržal za účelom dodania. Prázdne nádoby musia byť vrátené čisté v súlade s hygienickými predpismi. Ak nie je možné, aby nám kupujúci tovar vrátil pri dodaní nášho tovaru, musí zabezpečiť okamžité uhradenie prázdneho účtu na svoje náklady (povinnosť dodania). Ak sa kupujúci nedostane do omeškania s vrátením prázdnych nádob, môžeme ich po primeranej dodatočnej lehote odmietnuť a požadovať od kupujúceho peňažnú náhradu.

§ 12 záverečné ustanovenia

(1) Miestom plnenia pre dodanie tovaru je príslušné miesto určenia.
(2) Pokiaľ je zmluvný partner obchodníkom alebo právnickou osobou podľa verejného práva alebo špeciálnym fondom podľa verejného práva, je Berlín výhradným súdnym miestom pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo z tohto zmluvného vzťahu. V prípade príslušnosti okresného súdu je výlučne príslušný okresný súd Pankow-Weißensee v Berlíne.
(3) Právne predpisy Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňujú s výnimkou harmonizovaného medzinárodného práva. Výslovne sa vylučuje aj aplikácia medzinárodného obchodného práva (CISG – UN sales law).
(4) Neúčinnosťou jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa považujú za nahradené účinnými ustanoveniami, ktoré sú v rámci možností vhodné na uskutočnenie ekonomického účelu vynechaných ustanovení.
Údaje o kupujúcom uchovávame v súlade so zákonom o ochrane údajov.

Berlín, február 2021

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78-82
13156 Berlín / Nemecko

zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb nesieme zodpovednosť za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať informácie tretích strán, ktoré sa prenášajú alebo uchovávajú, ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované na možné porušenie zákona v čase, keď boli prepojené. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah. Trvalé sledovanie obsahu prepojených stránok je však nerozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

autorské práva

Na obsah a diela na týchto stránkach, ktoré vytvoril prevádzkovateľ webovej stránky, sa vzťahuje nemecké autorské právo. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto webovej stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.

Fotografické kredity

Vlastné obrázky, Photodune.net, iStockphoto.com, © Kadmy – Fotolia.de

Online platforma na riešenie sporov (platforma OS)

Európska komisia zriadila webovú stránku pre online riešenie sporov medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi (platforma OS), na ktorú máte prístup na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .