AGB

A SICC Coatings GmbH általános szerződési feltételei – Berlin / Németország

§ 1 Általános

(1) Az alábbi feltételek a velünk kötött szerződés szerves részét képezik.
(2) Általános Szerződési Feltételeink a legfrissebb változatukban minden későbbi ügyletre is érvényesek, anélkül, hogy ezt a megkötéskor kifejezetten meg kellene említeni vagy bele kellene egyezni.
(3) Ezúton tiltakozunk a Vevő által az ő feltételeire hivatkozva tett ellenmegerősítések, ellenajánlatok vagy egyéb hivatkozások ellen; a Vevő ettől eltérő feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat írásban megerősítettük.
(4) A vevő a velünk kötött jogügyletekből eredő követeléseket, különösen a hibákból eredő követeléseket csak kifejezett hozzájárulásunkkal engedményezheti.

§ 2 Ajánlatok; megrendelések

(1) Ajánlataink – különösen a mennyiség, az ár és a szállítási határidő tekintetében – mindig változhatnak.
(2) A vevő által leadott megrendelések csak akkor tekinthetők elfogadottnak, ha azokat írásban visszaigazoltuk. Ha a szóban vagy telefonon kötött szerződést nem erősítjük meg külön írásban, az általunk kiállított számlát kell visszaigazolásnak tekinteni.

§ 3 Árak

(1) Áraink nem tartalmazzák a szállítás időpontjában érvényes hozzáadottérték-adót.
(2) Ha a szerződéskötés és a szállítás között a jogi normák változása miatt további vagy megnövekedett díjak – különösen vámok, illetékek, devizakompenzáció – merülnek fel, jogosultak vagyunk a megállapított vételárat ennek megfelelően megemelni. Ugyanez vonatkozik a vizsgálati díjakra is.
(3) A vételár kiszámításánál a mindenkor érvényes árlista az irányadó.

§ 4 Mennyiség; minőség; címkézés

(1) Mindig jogosultak vagyunk a megállapodásnál legfeljebb 5%-kal többet vagy kevesebbet szállítani.
(2) Az áru minősége a kereskedelmi gyakorlaton alapul, kivéve, ha egyedi esetekben másként állapodtak meg, vagy ha azt mi megerősítettük.

§ 5 Feladás; kézbesítés

(1) Az áru mindig biztosítás nélkül és minden esetben a vevő kockázatára szállítják. Ez vonatkozik a fuvardíjas szállítás esetén is, függetlenül az alkalmazott szállítóeszközöktől. Szállítóbiztosítást csak a vevő kifejezett kérésére kötünk. Az ebből eredő költségeket kizárólag a vevő viseli.
(2) Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a feladás helyét, valamint a szállítási útvonalat és eszközt a legjobb belátásunk szerint választjuk ki, anélkül, hogy felelősséget vállalnánk a legolcsóbb és leggyorsabb szállításért.
(3) Ha a vevő biztosítja a szállítóeszközt, felelős annak pontos biztosításáért. Bármilyen késedelemről időben értesíteni kell minket. Az ebből eredő költségeket a vevő viseli.
(4) Jogunk van ésszerű részszállításokra.
(5) Szállítási kötelezettségünk mindig a saját beszállítóink időben történő és megfelelő szállításának függvénye.
(6) A megadott szállítási és kirakodási időpontok mindig nem kötelező érvényűek, kivéve, ha kifejezetten írásban másképp állapodtak meg.
(7) A szállítás akadályoztatása vis maior vagy olyan előre nem látható események miatt, amelyekért nem vagyunk felelősek, mint például üzemzavarok, sztrájk, kizárás, hatósági utasítások, az export- vagy importlehetőségek utólagos elvesztése, valamint a 7. § szerinti saját szállítási fenntartásunk. előző bekezdés. (5) felment minket a megállapodás szerinti szállítási vagy kirakodási időpontok betartásának kötelezettsége alól azok hatályának időtartamára és terjedelmére vonatkozóan. Feljogosítanak minket arra is, hogy elálljunk a szerződéstől anélkül, hogy a vevő emiatt kártérítésre vagy egyéb követelésekre lenne jogosult.
(8) Ha a megállapított szállítási vagy kirakodási időt túllépik anélkül, hogy a 8. § szerinti akadálya lenne a szállításnak. előző bekezdés. (7) fennáll, a vevő köteles írásban ésszerű, legalább kéthetes türelmi időt biztosítani számunkra. Ha ezt a türelmi időt is vétkesen elmulasztjuk, a vevő jogosult a szerződéstől elállni, de nem érvényesíthet a teljesítés elmaradásából vagy késedelméből eredő kártérítési igényt, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli a vevőt.
(9) Eltérő megállapodás hiányában az árut a vételár kifizetésével egyidejűleg, kiszállítás esetén csak a teljes vételár hozzánk történő beérkezését követően szállítjuk.
Szállítási és teljesítési kötelezettségeink teljesítése feltételezi a vevő kötelezettségeinek időben történő és megfelelő teljesítését.
(10) Ha a vevő az átvétellel késedelembe esik, jogosultak vagyunk a nálunk keletkezett kár megtérítését követelni; a véletlen romlás és a véletlen elvesztés veszélye az átvételi késedelem bekövetkeztével a vevőre száll át.

§ 6 Kockázatátruházás

A kockázat akkor száll át a vevőre, amikor a szállítmányt átadták a szállítást végző személyeknek, vagy amikor a termékek elszállítás céljából elhagyták raktárunkat.
Ha a szállítás a vevő kérésére késik, a kockázat a szállításra való készenlétről szóló értesítéssel a vevőre száll át.

§ 7 Vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség

(1) A vevő köteles az árut a megállapodás szerinti rendeltetési helyre történő kiszállításkor, illetve önátvétel esetén az átvételkor azonnal megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn olyan nyilvánvaló hibák, amelyek egy átlagos vásárló számára könnyen észrevehetőek. A nyilvánvaló hibák közé tartozik a szállítólevél, a fuvarokmányok vagy hasonlók hiánya, valamint az áru jelentős, könnyen látható sérülése is.
(2) Ide tartoznak a darabszámban, a súlyban és a csomagolásban mutatkozó eltérések is. A vevőnek az ezzel kapcsolatos reklamációkat haladéktalanul fel kell tüntetnie az eredeti szállítólevélen vagy fuvarlevélen, illetve az átvételi elismervényen.
(3) A vevő köteles továbbá legalább szúrópróbaszerűen reprezentatív minőségellenőrzést végezni, és ennek érdekében megfelelő
nyissa fel a csomagolást (kartondobozok, zsákok, konzervdobozok, fóliák stb.), és ellenőrizze magát az árut külső állapotát és szagát.
(4) A fent leírt hibák bejelentésekor a következő formákat és határidőket kell betartani, amennyiben a hiba bejelentését nem közvetlenül a szállításkor kell megtenni a szállítólevélen, a fuvarlevélben vagy az átvételi elismervényen:
a) A reklamációt az áru egyeztetett helyre történő szállítását vagy átvételét követő munkanap végéig kell megtenni. Olyan rejtett hibára vonatkozó panasz esetén, amelyet a német polgári törvénykönyv (BGB) szerinti megfelelő első vizsgálat ellenére fedeztek fel. előző bekezdés. (1) kezdetben felfedezetlenül maradt, eltérő határidő alkalmazandó, amely szerint a reklamációt a felfedezést követő munkanap végéig, de legkésőbb az áru átadását vagy átvételét követő két héten belül kell megtenni.
b) A részletes panasznak a fent említett határidőn belül írásban, táviratilag, telexen vagy faxon kell beérkeznie hozzánk. A telefonos hibabejelentés nem elegendő. Kereskedelmi ügynökökkel, brókerekkel vagy
Az ügynökök nem figyelemre méltóak.
c) Az állítólagos hiba jellegének és mértékének egyértelműen ki kell derülnie a panaszból.
d) A vevő köteles a visszautasított árut az ellenőrzés helyszínén a mi, a beszállítónk vagy az általunk megbízott szakértők általi ellenőrzésre rendelkezésre bocsátani.
(5) Az áru darabszámára, súlyára és csomagolására vonatkozó reklamációk kizárásra kerülnek, feltéve, hogy a megrendelő a (5) bekezdés szerinti megrendelését. (1) A szállítólevélről vagy a fuvarlevélről vagy a nyugtáról hiányzik a szükséges megjegyzés.
Amint a vevő a szállított árut összekeverte, újrafelhasználta vagy továbbértékesítette, vagy megkezdte annak feldolgozását, kizárja magát az igényérvényesítésből, amennyiben az olyan körülményekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg e bekezdés rendelkezéseinek.
és a törvény által szabályozott panaszolási kötelezettség.
(6) A megfelelő formában és időben nem kifogásolt árukat jóváhagyottnak és elfogadottnak kell tekinteni.

§ 8 Felelősség

(1) A kártérítési igények a kötelezettségszegés típusától függetlenül kizártak, beleértve a deliktuális cselekményeket is, kivéve a szándékos vagy súlyos gondatlanság esetét.
(2) A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén az Eladó felel a gondatlanságért, de csak az előre látható kár mértékéig. Az elmaradt haszon, a megtakarított költségek, a harmadik személyek kártérítési igényei, valamint egyéb közvetett és következményes károk miatt nem követelhetők, kivéve, ha az eladó által garantált minőségi jellemzőnek kifejezetten az a célja, hogy megvédje a vevőt az ilyen károkkal szemben.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt felelősségi korlátozások és kizárások nem vonatkoznak azokra az igényekre, amelyek az Eladó csalárd magatartása miatt merültek fel, illetve a garantált tulajdonságokért való felelősség esetében a termékfelelősségi törvény szerinti igényekre vagy az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkra.
(4) Amennyiben az Eladó felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez az Eladó alkalmazottaira, képviselőire és közreműködőire is vonatkozik.

§ 9 Fizetés

(1) Vételárköveteléseink elvileg “nettó készpénz”, és a számla kézhezvételét és/vagy a szállítási készségről szóló értesítést követően azonnal, minden levonás nélkül esedékesek, kivéve, ha írásban eltérő fizetési határidőt állapítottunk meg.
A vevő ellenkező rendelkezései ellenére jogosultak vagyunk arra, hogy a kifizetéseket először a vevő régebbi tartozásaiba beszámítsuk; a beszámítás típusáról tájékoztatjuk a vevőt.
Ha már felmerültek költségek és kamatok, akkor jogosultak vagyunk a kifizetést először a költségekkel, majd a kamatokkal, végül pedig a főköveteléssel szemben beszámítani.
(2) Váltót vagy csekket csak külön megállapodás alapján és mindig csak ellenérték fejében fogadunk el. A diszkont- és számlaköltségek a vevőt terhelik, és azonnal esedékesek.
(3) Amennyiben a számla összege a számla keltétől számított legfeljebb 10 naptári napon belül vagy az egyéb esedékesség időpontjáig nem kerül kiegyenlítésre, jogosultak vagyunk külön felszólítás nélkül késedelmi kamatot felszámítani az igazolt összegben, de legalább az EKB alapkamatlába feletti 8%-os késedelmi kamatot.
(4) Ha a vevő üzletmenetét már nem rendezett módon folytatják, különösen, ha a vevőnél lefoglalás, csekk vagy váltó tiltakozás vagy a kifizetések felfüggesztése történik, vagy ha a vevő bírósági vagy peren kívüli egyezségi eljárást vagy egyezséget kezdeményez a vevővel kapcsolatban.
csődeljárást indítanak vagy a német csődtörvény szerinti eljárást kérelmeznek, jogosultak vagyunk az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket azonnal esedékessé és kifizethetővé nyilvánítani,
még akkor is, ha váltót vagy csekket fogadtunk el.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a vevő késedelembe esik a velünk szembeni fizetési kötelezettségeivel, vagy ha olyan egyéb körülmények válnak ismertté, amelyek kétségessé teszik a hitelképességét. Továbbá ilyen esetben jogosultak vagyunk előleget vagy biztosítékot követelni, vagy elállni a szerződéstől.
lemondani.
(5) A vevő csak akkor jogosult beszámításra, visszatartásra vagy csökkentésre, ha az általa e tekintetben érvényesített ellenköveteléseket jogerősen megállapították vagy kifejezetten elismertük.

§ 10 A tulajdonjog fenntartása

(1) Az általunk szállított áru mindaddig a mi tulajdonunkban marad, amíg a vevő az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelését – beleértve a folyószámlából, valamint a refinanszírozásból vagy fordított váltókból eredő egyenlegköveteléseket is – ki nem egyenlíti.
(2) A vevő jogosult az általunk szállított árut rendes üzletmenetben értékesíteni. Az itt megadott jogosultság különösen a 9. § (4) bekezdésében említett esetekben szűnik meg. Továbbá jogosultak vagyunk a vevő rendelkezési jogát korlátozni a következőkkel
írásbeli nyilatkozatot tesz, ha késedelembe esik a velünk szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítésével, különösen a fizetésekkel, vagy ha olyan egyéb körülmények válnak ismertté, amelyek kétségessé teszik a hitelképességét.
(3) Az előző bekezdésben foglalt korlátozások vonatkoznak a vevőnek az általunk szállított áruk feldolgozására vonatkozó jogára. (2) ennek megfelelően. A feldolgozás révén a vevő nem szerez tulajdonjogot a teljesen vagy részben legyártott termékeken; a feldolgozás kizárólag számunkra, mint a BGB 950. §-a szerinti gyártó számára történik ingyenesen. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartásunk bármilyen körülmény miatt mégis megszűnik, a vevő és mi már most megállapodunk abban, hogy a tárgyak tulajdonjoga a feldolgozáskor ránk száll, a tulajdonjog átruházását elfogadjuk, és a vevő marad a tárgyak ingyenes őrzője.
(4) Ha a fenntartott áruinkat feldolgozzák vagy elválaszthatatlanul összekeverik a még mindig harmadik fél tulajdonában lévő árukkal, akkor az új tételek vagy a vegyes készletek tekintetében társtulajdont szerzünk. A társtulajdonjog mértékét az általunk szállított áruk számlaértékének és az általunk szállított áruk számlaértékének aránya határozza meg.
a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk a fennmaradó áruk számlaértékén.
(5) Olyan áruk, amelyekben az 5. § szerint érdekeltséggel rendelkezünk. a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően. (3) és (4) bekezdések szerinti tulajdonjog vagy társtulajdonszerzés, valamint a 3. és 4. § szerint nekünk biztosított jogok érvényesek. előző bekezdés. (1) a tulajdonjog fenntartása mellett szállított áruk, mint a következő rendelkezések értelmében tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk.
(6) A vevő már most engedményezi nekünk a fenntartott áruk továbbértékesítéséből származó követeléseket. A viszonteladásból származó követelések közé tartozik a követelés a bankkal szemben is, amely a vevő (= viszonteladó) javára akkreditívet nyitott vagy erősített meg a viszonteladással összefüggésben. Ezennel elfogadjuk ezt a megbízást.
Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru feldolgozott termék vagy vegyes készlet, amelyben az általunk szállított árukon kívül csak olyan tételek szerepelnek, amelyek vagy a vevő tulajdonát képezik, vagy amelyeket harmadik személyek csak az úgynevezett egyszerű tulajdonjog-fenntartás keretében szállítottak neki, a vevő az áru továbbértékesítéséből származó teljes követelést ránk engedményezi. Más esetben, azaz a nekünk és más szállítóknak történő előzetes engedményezések egyidejűsége esetén az eladásból származó bevétel töredékére vagyunk jogosultak a következők szerint
a mi áruink számlaértékének és a többi feldolgozott vagy kevert áru számlaértékének aránya.
(7) Amennyiben követeléseink egészét a fent bejelentett engedményezések vagy foglalások kétséget kizáróan 125%-nál nagyobb mértékben biztosítják, a vevő kérésére a fennálló összegek vagy a lefoglalt áruk többletét a mi belátásunk szerint felszabadítjuk.
(8) A vevő jogosult az áru továbbértékesítéséből származó kintlévőségeket behajtani. Ez a
A beszedési megbízás megszűnik, ha a vevő a 9. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében már nem folytat rendes üzleti tevékenységet. Ezen túlmenően visszavonhatjuk a vevő beszedési felhatalmazását, ha a vevő késedelembe esik a velünk szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítésével, különösen a fizetésekkel, vagy ha bármely más körülmény miatt
amelyek kétségessé teszik hitelképességét. Ha a beszedési felhatalmazás érvényét veszti vagy azt mi visszavonjuk, a vevő kérésünkre köteles
haladéktalanul tájékoztasson minket az engedményezett követelések adósairól, és adja át nekünk a behajtáshoz szükséges információkat és dokumentumokat.
(9) Abban az esetben, ha harmadik személyek hozzáférnek a fenntartott áruinkhoz vagy a ránk engedményezett kintlévőségekhez, a vevő köteles rámutatni a tulajdonjogunkra/jogunkra, és haladéktalanul értesíteni minket a következőkről
értesítést. A beavatkozás költségei a vevőt terhelik.
(10) Szerződésszegő magatartás, különösen fizetési késedelem esetén a vevő köteles első felszólításunkra a még birtokában lévő, tulajdonjog fenntartása alatt álló árut átadni nekünk, és a tulajdonjog fenntartása alatt álló áruval kapcsolatban harmadik személyekkel szemben fennálló átadási igényeit ránk engedményezni. A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk visszavétele vagy lefoglalása nem minősül a szerződéstől való elállásnak.
(11) A 9. § (4) bekezdése szerinti esetekben követelhetjük a vevőtől, hogy fizesse meg nekünk a viszonteladásból eredő és a 9. § (4) bekezdése szerint minket megillető költségeket. 10. § (6) bekezdése szerint a hozzánk és az adósokhoz engedményezett követelések. Ezt követően jogosultak vagyunk a megbízást saját belátásunk szerint nyilvánosságra hozni.

11. § Üres áruk/csomagolás

A vevő köteles az üres árut (Euro ládák, raklapok, konténerek stb.) ugyanolyan típusú, mennyiségű és értékű árut visszaszolgáltatni nekünk, mint amilyet a szállítás céljából kapott. Az üres csomagokat a higiéniai előírásoknak megfelelően tisztított állapotban kell visszaszolgáltatni. Ha a vevőnek nincs lehetősége arra, hogy az árut az áru átvételekor visszaküldje nekünk, akkor haladéktalanul és saját költségén gondoskodnia kell arról, hogy az üres számlája kiegyenlített legyen (szállítási kötelezettség). Ha a vevő az üres áru visszaszolgáltatásával késedelembe esik, ésszerű türelmi idő kitűzése után megtagadhatjuk az áru visszavételét, és pénzbeli kártérítést követelhetünk a vevőtől.

§ 12 Záró rendelkezések

(1) Az áruk leszállításának teljesítési helye a mindenkori rendeltetési hely.
(2) Amennyiben a szerződő partner kereskedő vagy közjogi jogi személy, illetve közjogi különalap, a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi jogvitában Berlin a kizárólagos joghatóság helye. A helyi bíróság illetékessége esetén a berlini Pankow-Weißensee helyi bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.
(3) A Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, az alkalmazandó nemzetközi jog kizárásával. A nemzetközi adásvételi jog (CISG – UN Sales Law) érvényessége szintén kifejezetten kizárt.
(4) A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A nem hatékony rendelkezéseket olyan hatékony rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek alkalmasak arra, hogy a kihagyott rendelkezések gazdasági célját a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsák.
A vevő adatait az adatvédelmi törvénynek megfelelően tároltuk.

Berlin, február 2021

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78-82
13156 Berlin / Németország

DISCLAIMER

Felelősség a tartalomért

Oldalaink tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. A tartalom helyességéért, teljességéért és naprakészségéért azonban nem tudunk felelősséget vállalni. Szolgáltatóként az általános törvényeknek megfelelően felelősek vagyunk az ezeken az oldalakon található saját tartalmunkért. Szolgáltatóként azonban nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni a harmadik fél által továbbított vagy tárolt információkat, vagy kivizsgálni az illegális tevékenységre utaló körülményeket. Ez nem érinti az információk eltávolítására vagy felhasználásának megakadályozására vonatkozó, az általános törvényeknek megfelelő kötelezettségeket. E tekintetben azonban a felelősségre vonás csak a konkrét jogsértésről való tudomásszerzéstől kezdve lehetséges. Ha ilyen jogsértésről szerezünk tudomást, azonnal eltávolítjuk a tartalmat.

Felelősség a linkekért

Ajánlatunk harmadik felek külső weboldalaira mutató linkeket tartalmaz, amelyek tartalmára nincs befolyásunk. Ezért nem tudunk felelősséget vállalni ezekért a külső tartalmakért. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig a mindenkori szolgáltató vagy az oldalak üzemeltetője a felelős. A linkelt oldalakat a linkelés időpontjában ellenőriztük az esetleges jogi jogsértések szempontjából. Az illegális tartalmak nem voltak felismerhetők a linkeléskor. A hivatkozott oldalak tartalmának állandó ellenőrzése azonban nem ésszerű a törvénysértés konkrét jelei nélkül. Ha tudomást szerzünk bármilyen törvénysértésről, azonnal eltávolítjuk az ilyen linkeket.

Szerzői jog

Az oldal üzemeltetői által ezen oldalakon létrehozott tartalmak és művek a német szerzői jog hatálya alá tartoznak. A sokszorosításhoz, szerkesztéshez, terjesztéshez és a szerzői jog korlátain kívüli bármilyen felhasználáshoz az adott szerző vagy alkotó írásos hozzájárulása szükséges. Az oldal letöltése és másolása kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra engedélyezett. Amennyiben az ezen az oldalon található tartalom nem az üzemeltető által készült, a harmadik felek szerzői jogait tiszteletben tartjuk. Különösen a harmadik féltől származó tartalmakat azonosítják. Amennyiben mégis tudomására jutna, hogy szerzői jogokat sértett, kérjük, tájékoztasson minket erről. Ha tudomást szerzünk bármilyen jogsértésről, azonnal eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.

Kép kreditpontok

Saját képek, Photodune.net, iStockphoto.com, ©Kadmy – Fotolia.de

Online vitarendezési platform (ODR platform)

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot a vállalkozók és fogyasztók közötti online vitarendezéshez (ODR-platform), amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.