Warunki

Ogólne warunki sprzedaży SICC Coatings GmbH – Berlin / Niemcy

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższe warunki stanowią integralną część zawartej z nami umowy.
(2) Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w najnowszej wersji również dla wszystkich kolejnych transakcji, bez konieczności wyraźnego wymieniania lub uzgadniania tego w momencie ich zawierania.
(3) Niniejszym sprzeciwiamy się wszelkim kontrpotwierdzeniom, kontrofertom lub innym odniesieniom Kupującego do jego warunków; odmienne warunki Kupującego obowiązują tylko wtedy, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie.
(4) Kupujący może przenieść wierzytelności wynikające z zawartych z nami transakcji prawnych, w szczególności roszczenia z tytułu wad, wyłącznie za naszą wyraźną zgodą.

§ 2 Oferty; Zamówienia

(1) Nasze oferty są – w szczególności w odniesieniu do ilości, ceny i czasu dostawy – zawsze zmienne.
(2) Zamówienia złożone przez zamawiającego uznaje się za przyjęte dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez nas. Jeśli nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie umowy zawartej ustnie lub telefonicznie, za potwierdzenie uważa się wystawioną przez nas fakturę.

§ 3 Ceny

(1) Nasze ceny nie zawierają podatku od wartości dodanej obowiązującego w momencie dostawy.
(2) Jeżeli między zawarciem umowy a dostawą powstaną dodatkowe lub zwiększone obciążenia – w szczególności cła, opłaty, wyrównania walutowe – spowodowane zmianami norm prawnych, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego podwyższenia uzgodnionej ceny kupna. To samo dotyczy opłat za dochodzenie.
(3) Obowiązujący w danym czasie cennik jest decydujący przy obliczaniu przez nas ceny kupna.

§ 4 Ilość; Jakość; Oznakowanie

(1) Jesteśmy zawsze uprawnieni do dostawy do 5% więcej lub mniej niż uzgodniono.
(2) Jakość towaru wynika z praktyki handlowej, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej lub nie zostało to przez nas potwierdzone.

5 Wysyłka; Dostawa

(1) Towar podróżuje zawsze nieubezpieczony i w każdym przypadku na ryzyko kupującego. Obowiązuje to również w przypadku odpłatnej dostawy i niezależnie od zastosowanego środka transportu. Ubezpieczenie transportowe jest zawierane wyłącznie na wyraźne życzenie kupującego. Powstałe w związku z tym koszty ponosi wyłącznie kupujący.
(2) W przypadku braku odmiennego pisemnego porozumienia wybieramy miejsce wysyłki oraz trasę i środki transportu według naszego uznania, nie ponosząc odpowiedzialności za najtańszy i najszybszy transport.
(3) Jeżeli kupujący udostępnia środek transportu, odpowiada on za jego punktualne dostarczenie. Wszelkie opóźnienia muszą być zgłoszone nam z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie koszty wynikające z tego tytułu ponosi kupujący.
(4) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania uzasadnionych dostaw częściowych.
(5) Nasze zobowiązanie do dostawy jest zawsze uzależnione od terminowej i prawidłowej dostawy przez naszych własnych dostawców.
(6) Podane czasy dostawy i rozładunku są zawsze niewiążące, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
(7) Nie obowiązują przeszkody w dostawie spowodowane siłą wyższą lub nieprzewidzianymi zdarzeniami, za które nie ponosimy odpowiedzialności, jak np. zakłócenia w pracy, strajki, lokauty, zarządzenia urzędowe, wynikająca z tego utrata możliwości eksportu lub importu, jak również nasze własne zastrzeżenie dostawy zgodnie z §§ 3, 4 i 5 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). ust. 1 powyżej (5) zwalnia nas z obowiązku przestrzegania uzgodnionych terminów dostawy lub rozładunku na czas i w zakresie ich skutków. Uprawniają nas one również do odstąpienia od umowy, przy czym kupującemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania lub innych roszczeń.
(8) W przypadku przekroczenia uzgodnionego czasu dostawy lub rozładunku bez przeszkód dla dostawy zgodnie z warunkami umowy, przysługuje nam prawo do żądania odszkodowania. ust. 1 powyżej (7), Kupujący wyznaczy nam na piśmie odpowiedni okres prolongaty wynoszący co najmniej dwa tygodnie. W przypadku zawinionego przez nas niedotrzymania tego terminu Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jednak bez możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub niedotrzymania warunków umowy, chyba że zawiniliśmy umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
(9) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa towaru następuje jednocześnie z zapłatą ceny kupna, w przypadku wysyłki dopiero po otrzymaniu przez nas pełnej ceny kupna.
Spełnienie naszych zobowiązań do dostawy i wykonania zakłada terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań Zamawiającego.
(10) W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesioną przez nas szkodę; ryzyko przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego z chwilą wystąpienia zwłoki w odbiorze.

6 Przeniesienie ryzyka

Ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przekazania przesyłki osobom wykonującym transport lub z chwilą opuszczenia przez produkty naszego magazynu w celu wysyłki.
Jeżeli wysyłka opóźnia się na życzenie kupującego, ryzyko przechodzi na kupującego w momencie powiadomienia, że towar jest gotowy do wysyłki.

§ 7 Obowiązek badania i zgłaszania wad

(1) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego dostarczeniu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia lub w przypadku odbioru własnego, przy odbiorze, pod kątem oczywistych wad, które byłyby łatwo dostrzegalne dla przeciętnego klienta. Do oczywistych wad zalicza się również brak dowodu dostawy, dokumentów przewozowych lub podobnych, jak również znaczne, łatwo widoczne uszkodzenia towaru.
(2) Dotyczy to również odchyleń w zakresie liczby sztuk, wagi i opakowania. Kupujący musi niezwłocznie odnotować wszelkie reklamacje w tym zakresie na oryginale dowodu dostawy lub listu przewozowego lub na potwierdzeniu odbioru.
(3) Ponadto nabywca jest zobowiązany do przeprowadzenia reprezentatywnej kontroli jakości co najmniej w sposób wyrywkowy oraz do podjęcia w tym celu odpowiednich środków w celu
otwieranie opakowań (kartonów, toreb, puszek, folii itp.) oraz sprawdzanie samych towarów pod względem stanu zewnętrznego i zapachu.
(4) Przy zgłaszaniu opisanych powyżej wad należy przestrzegać następujących form i terminów, o ile zgłoszenie wady nie nastąpi natychmiast po dostawie na dowodzie dostawy, liście przewozowym lub potwierdzeniu odbioru:
a) Reklamacja musi zostać złożona do końca dnia roboczego następującego po dostarczeniu towaru do uzgodnionego miejsca przeznaczenia lub po jego odbiorze. W przypadku reklamacji wady ukrytej, która została stwierdzona mimo prawidłowej kontroli wstępnej zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (HGB), należy zgłosić wadę. ust. 1 powyżej (1) pozostała początkowo nieodkryta, obowiązuje inny termin, zgodnie z którym reklamacja musi zostać złożona do końca dnia roboczego następującego po dniu odkrycia, najpóźniej jednak w ciągu dwóch tygodni od dostawy towaru lub jego przyjęcia.
b) Szczegółowa reklamacja musi wpłynąć do nas w wyżej wymienionych terminach w formie pisemnej, telegraficznie, teleksem lub faksem. Telefoniczne powiadomienie o wadach nie jest wystarczające. Zawiadomienia o wadach dla przedstawicieli handlowych, brokerów lub
Agenci są nie do odróżnienia.
c) Reklamacja musi wyraźnie wskazywać charakter i zakres domniemanej wady.
d) Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia odrzuconego towaru w miejscu kontroli do kontroli przez nas, naszego dostawcę lub zleconych przez nas rzeczoznawców.
(5) Reklamacje dotyczące ilości sztuk, wagi i opakowania towaru są wykluczone, o ile klient nie złożył reklamacji zgodnie z ust. 1) brak wymaganej adnotacji na liście przewozowym, liście przewozowym lub pokwitowaniu.
Z chwilą, gdy kupujący wymiesza dostarczony towar, wykorzysta go dalej, odsprzeda lub rozpocznie jego przetwarzanie, wyklucza się możliwość złożenia reklamacji, o ile dotyczy ona okoliczności niezgodnych z postanowieniami niniejszego ustępu.
uregulowane natychmiastowe zobowiązanie do kontroli i zawiadomienia o wadach.
(6) Towary, na które nie została złożona reklamacja w odpowiedniej formie i terminie, uważa się za zatwierdzone i przyjęte.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone bez względu na rodzaj naruszenia obowiązków, w tym czynów niedozwolonych, z wyjątkiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
(2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ewentualne zaniedbania, ale tylko do wysokości przewidywalnej szkody. Roszczenia z tytułu utraconego zysku, zaoszczędzonych nakładów, z tytułu roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, jak również z tytułu innych szkód pośrednich i następczych nie mogą być dochodzone, chyba że gwarantowana przez sprzedającego cecha jakościowa ma szczególny cel ochrony kupującego przed takimi szkodami.
(3) Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności w ustępach 1 i 2 nie dotyczą roszczeń wynikających z nieuczciwego postępowania Sprzedającego lub w przypadku odpowiedzialności za właściwości gwarantowane, roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt lub szkód wynikających z utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała.
(4) O ile odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również pracowników, przedstawicieli i osób działających w zastępstwie Sprzedającego.

§ 9 Płatność

(1) Nasze roszczenia z tytułu ceny kupna są zasadniczo “gotówką netto” i są płatne bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu faktury i/lub zgłoszeniu gotowości do wysyłki, chyba że pisemnie uzgodniono inny termin płatności.
Jesteśmy uprawnieni do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet starszych długów Kupującego, wbrew odmiennym postanowieniom Kupującego; poinformujemy Kupującego o rodzaju dokonanego zaliczenia.
Jeśli koszty i odsetki zostały już poniesione, jesteśmy uprawnieni do potrącenia płatności najpierw z kosztami, następnie z odsetkami, a na końcu z roszczeniem głównym.
(2) Weksle lub czeki przyjmujemy tylko na podstawie specjalnych porozumień i zawsze tylko na poczet płatności. Koszty dyskonta i rachunku ponosi kupujący i są one płatne natychmiast.
(3) Jeśli kwota faktury nie zostanie uregulowana w ciągu maksymalnie 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury lub w innym terminie płatności, jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę w udowodnionej wysokości, jednak co najmniej 8% powyżej stopy bazowej EBC, bez konieczności specjalnego upomnienia.
(4) Jeżeli nabywca nie jest już w stanie prowadzić działalności w sposób uporządkowany, w szczególności jeżeli nabywca zostanie zajęty, nastąpi protest czeku lub weksla lub zawieszone zostaną płatności lub jeżeli nabywca rozpocznie sądowe lub pozasądowe postępowanie układowe lub postępowanie układowe dotyczące nabywcy.
W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie niemieckiego kodeksu upadłościowego, jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego ogłoszenia wymagalności wszystkich naszych roszczeń ze stosunku handlowego,
nawet jeśli przyjęliśmy weksle lub czeki.
To samo obowiązuje, jeśli kupujący zalega z płatnościami wobec nas lub jeśli ujawnią się inne okoliczności, które sprawiają, że jego wiarygodność kredytowa wydaje się wątpliwa. Ponadto w takim przypadku jesteśmy uprawnieni do żądania zaliczek lub zabezpieczeń lub do odstąpienia od umowy.
do rezygnacji.
(5) Kupujący jest uprawniony do potrącenia, zatrzymania lub redukcji tylko wtedy, gdy dochodzone przez niego w tym zakresie roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub wyraźnie uznane przez nas.

§ 10 Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony przez nas towar pozostaje naszą własnością do momentu uregulowania przez Kupującego wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych – łącznie z roszczeniami bilansowymi z tytułu rachunku bieżącego, jak również z tytułu refinansowania lub weksli zwrotnych.
(2) Kupujący jest uprawniony do sprzedaży dostarczonych przez nas towarów w zwykłym obrocie handlowym. Upoważnienie udzielone na mocy niniejszego dokumentu wygasa w szczególności w przypadkach wymienionych w § 9 (4) powyżej. Ponadto jesteśmy uprawnieni do ograniczenia prawa kupującego do sprzedaży poprzez
pisemne oświadczenie, jeśli nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wobec nas, a w szczególności z płatności, lub jeśli znane są inne okoliczności, które sprawiają, że jego wiarygodność kredytowa wydaje się wątpliwa.
(3) Ograniczenia wynikające z powyższego ustępu obowiązują w odniesieniu do prawa Kupującego do przetwarzania dostarczonego przez nas towaru. (2) odpowiednio. W wyniku przetwarzania Kupujący nie nabywa prawa własności do wyprodukowanych przedmiotów w całości lub częściowo; przetwarzanie odbywa się nieodpłatnie wyłącznie dla nas jako producenta w rozumieniu § 950 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Jeśli nasze zastrzeżenie własności mimo to wygaśnie z powodu jakichkolwiek okoliczności, kupujący i my jesteśmy już zgodni co do tego, że własność przedmiotów przechodzi na nas po przetworzeniu, my przyjmujemy przeniesienie własności, a kupujący pozostaje nieodpłatnie opiekunem przedmiotów.
(4) Jeżeli nasz towar zastrzeżony zostanie przetworzony lub zmieszany w sposób nierozłączny z towarem będącym jeszcze własnością osób trzecich, przejmujemy współwłasność nowych przedmiotów lub zmieszanych zapasów. Zakres współwłasności określa się na podstawie stosunku wartości fakturowej dostarczonych przez nas towarów do wartości fakturowej dostarczonych przez nas towarów.
towar z zastrzeżeniem prawa własności w wysokości wartości fakturowej pozostałego towaru.
(5) Towary, w których posiadamy udziały zgodnie z z powyższych punktów. (3) i (4) nabycie własności lub współwłasności obowiązuje, jak również przyznane nam prawa zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego. ust. 1 powyżej (1) towary dostarczone z zastrzeżeniem prawa własności, jako towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności w rozumieniu następujących przepisów.
(6) Zamawiający już teraz ceduje na nas roszczenia z tytułu dalszej odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności. Należności z tytułu odsprzedaży obejmują również roszczenie wobec banku, który otworzył lub potwierdził akredytywę na rzecz kupującego (= odsprzedawcy) w kontekście odsprzedaży. Niniejszym przyjmujemy to zlecenie.
Jeżeli zastrzeżony towar jest produktem przetworzonym lub składem mieszanym, w którym oprócz dostarczonego przez nas towaru znajdują się tylko takie przedmioty, które albo należały do Zamawiającego, albo zostały mu dostarczone przez osoby trzecie tylko w ramach tzw. zwykłego zastrzeżenia własności, Zamawiający przenosi na nas całą wierzytelność z tytułu dalszej sprzedaży towaru. W innym przypadku, tzn. w przypadku zbiegu wcześniejszych cesji na naszą rzecz i innych dostawców, będziemy uprawnieni do części wpływów ze sprzedaży, mianowicie zgodnie z
stosunek wartości fakturowej naszych towarów do wartości fakturowej innych towarów przetworzonych lub mieszanych.
(7) O ile nasze wierzytelności jako całość są zabezpieczone w sposób nie budzący wątpliwości w ponad 125% przez wyżej wymienione cesje lub zastrzeżenia, nadwyżka zaległych kwot lub zastrzeżonych towarów zostanie zwolniona według naszego uznania na wniosek Zamawiającego.
(8) Kupujący jest upoważniony do ściągnięcia zaległych należności z odsprzedaży towaru. Ten
Autoryzacja polecenia zapłaty nie ma zastosowania, jeżeli kupujący nie prowadzi już działalności gospodarczej w rozumieniu § 9 (4). Ponadto możemy odwołać upoważnienie Kupującego do odbioru, jeśli nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wobec nas, w szczególności z płatności, lub w innych okolicznościach
które sprawiają, że jego wiarygodność kredytowa wydaje się wątpliwa. W przypadku wygaśnięcia lub odwołania przez nas upoważnienia do odbioru Zamawiający jest zobowiązany na nasze żądanie do
do niezwłocznego poinformowania nas o dłużnikach scedowanych wierzytelności oraz do przekazania nam informacji i dokumentów niezbędnych do ściągnięcia należności.
(9) W przypadku dostępu osób trzecich do naszego towaru zastrzeżonego lub do odstąpionych nam wierzytelności Zamawiający jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na naszą własność/nasze prawo i do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich
Powiadomienie. Koszty interwencji ponosi kupujący.
(10) W przypadku postępowania niezgodnego z umową, w szczególności zwłoki w płatności, Zamawiający jest zobowiązany do wydania nam na nasze pierwsze żądanie towaru zastrzeżonego, który znajduje się jeszcze w jego posiadaniu oraz do odstąpienia nam wszelkich roszczeń o wydanie wobec osób trzecich w odniesieniu do towaru zastrzeżonego. Odebranie lub zajęcie przez nas towaru objętego zastrzeżeniem własności nie stanowi odstąpienia od umowy.
(11) W przypadkach określonych w § 9 ust. 4 możemy żądać od kupującego, aby zapłacił nam koszty wynikające z odsprzedaży, które są nam należne zgodnie z § 9 ust. 4. § 10 (6) wobec nas i ich dłużników. Jesteśmy wówczas uprawnieni do ujawnienia tego zlecenia według naszego uznania.

11 Pustki/Pakowanie

Kupujący jest zobowiązany zwrócić nam puste opakowania (euroskrzynie, palety, kontenery itp.) tego samego rodzaju, w tej samej ilości i wartości, w jakiej otrzymał je w celu dostawy. Puste opakowania muszą być zwrócone w stanie czystym, zgodnie z przepisami higienicznymi. Jeśli kupujący nie ma możliwości odesłania towaru do nas po dostarczeniu naszego towaru, musi on niezwłocznie i na własny koszt zadbać o wyrównanie konta pustych opakowań (obowiązek wniesienia). Jeśli kupujący nie wywiąże się z obowiązku zwrotu pustego towaru, możemy odmówić przyjęcia towaru z powrotem po wyznaczeniu rozsądnego okresu prolongaty i zażądać od kupującego rekompensaty pieniężnej.

§ 12 Przepisy końcowe

(1) Miejscem spełnienia świadczenia przy dostawie towaru jest miejsce przeznaczenia.
(2) O ile partnerem umowy jest kupiec lub osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego, Berlin jest wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego stosunku umownego. W przypadku właściwości miejscowej sądu, wyłączną jurysdykcję posiada sąd rejonowy Pankow-Weißensee w Berlinie.
(3) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem obowiązującego prawa międzynarodowego. Ponadto wyklucza się wyraźnie obowiązywanie międzynarodowego prawa sprzedaży (CISG – prawo sprzedaży ONZ).
(4) Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienia uważa się za zastąpione takimi skutecznymi postanowieniami, które są odpowiednie do realizacji celu gospodarczego pominiętych postanowień w możliwie najszerszym zakresie.
Dane dotyczące kupującego zostały przez nas zapisane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Berlin, luty 2021 r.

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78-82
13156 Berlin / Niemcy

WYŁĄCZENIE

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć gwarancji na te obce treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich oferent lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Kredyty fotograficzne

Zdjęcia własne, Photodune.net, iStockphoto.com, ©Kadmy – Fotolia.de

Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma OS)

Komisja Europejska utworzyła stronę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami (platforma ODR), do której dostęp można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.