Betingelser

Allmänna försäljningsvillkor för SICC Coatings GmbH – Berlin / Tyskland

§ 1. allmän

(1) Följande villkor är en del av det avtal som ingåtts med oss.
(2) Våra allmänna försäljningsvillkor i deras respektive senaste version gäller även för alla uppföljande transaktioner, utan att detta uttryckligen behöver nämnas eller avtalas när de avslutas.
(3) Vi motsätter oss härmed motbekräftelser, moterbjudanden eller andra hänvisningar från köparen med hänvisning till dennes villkor; avvikande villkor hos köparen gäller endast om de har bekräftats av oss skriftligen.
(4) Köparen får endast överlåta anspråk från rättsliga transaktioner med oss, i synnerhet anspråk på grund av defekter, med vårt uttryckliga medgivande.

2 § erbjuder; order

(1) Våra erbjudanden är alltid icke bindande, speciellt vad gäller kvantitet, pris och leveranstid.
(2) Köparens beställningar ska endast anses ha accepterats om vi har bekräftat dem skriftligen. Om vi inte uttryckligen skriftligen bekräftar ett avtal som ingåtts muntligen eller per telefon, ska den av oss utfärdade fakturan anses vara en bekräftelse.

§ 3 Priser

(1) Våra priser inkluderar inte den moms som gäller vid leveranstillfället.
(2) Om mellan avtalets ingående och leveransen på grund av ändringar i rättsliga standarder tillkommer eller ökade avgifter – i synnerhet tullar, avgifter, valutajusteringar – har vi rätt att höja det överenskomna inköpspriset i enlighet därmed. Detsamma gäller examensavgifter.
(3) Den då gällande prislistan är avgörande för vår inköpsprisberäkning.

Avsnitt 4 Kvantitet; Kvalitet; Märkning

(1) Vi har alltid rätt att leverera upp till 5 % mer eller mindre än vad som avtalats.
(2) Varornas kvalitet är baserad på kommersiell praxis, såvida inte något annat har överenskommits i enskilda fall eller har bekräftats av oss.

§ 5 Utskick; leverans

(1) Varan reser alltid oförsäkrad och i alla fall på köparens risk. Detta gäller även vid fraktfritt leverans och oavsett vilket transportmedel som används. Transportförsäkring tecknas endast på uttrycklig begäran av köparen. Eventuella kostnader som uppstår ska endast bäras av köparen.
(2) I avsaknad av något skriftligt avtal om motsatsen kommer vi att välja avsändningsort, transportväg och transportmedel efter bästa förmåga, utan att ta något ansvar för den billigaste och snabbaste transporten.
(3) Om köparen tillhandahåller transportmedlet, är han ansvarig för den punktliga tillhandahållandet. Eventuella förseningar ska anmälas till oss i god tid. Köparen står för de kostnader som uppstår.
(4) Vi har rätt till lämpliga delleveranser.
(5) Vår leveransskyldighet är alltid föremål för snabb och korrekt leverans till oss.
(6) Angivna leverans- och lossningstider är alltid icke bindande om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats.
(7) Leveranshinder på grund av force majeure eller på grund av oförutsedda händelser som vi inte är ansvariga för, såsom driftstörningar, strejker, lockouter, officiella order, efterföljande utelämnande av export- eller importmöjligheter samt vår egen leveransreservation enl. ovanstående stycke (5) befria oss från skyldigheten att följa alla överenskomna leverans- eller lossningstider under varaktigheten och omfattningen av deras inflytande. De ger oss också rätt att frånträda avtalet utan att köparen har rätt till ersättning eller andra krav.
(8) Om en överenskommen leverans- eller lossningstid överskrids utan leveranshinder enl. ovanstående stycke (7) finns, måste köparen ge oss en rimlig anståndstid på minst två veckor skriftligen. Om vi också skyldigt underlåter att följa denna anståndstid, har köparen rätt att frånträda avtalet, men inte göra anspråk på skadestånd på grund av underlåtenhet eller försening, såvida vi inte gjort oss skyldiga till uppsåt eller grov vårdslöshet.
(9) Om inte annat överenskommits kommer varorna att levereras steg för steg mot betalning av köpeskillingen, vid leverans först efter att vi mottagit hela köpeskillingen.
Efterlevnaden av våra leverans- och serviceåtaganden förutsätter att köparens skyldigheter fullgörs i rätt tid och på ett korrekt sätt.
(10) Om köparen inte accepterar har vi rätt att kräva ersättning för uppkommen skada; med början av försummelse av acceptans, risken för oavsiktlig försämring och oavsiktlig förlust övergår till köparen.

Avsnitt 6 Riskövergång

Risken övergår till köparen så snart försändelsen har överlämnats till den som utför transporten eller när produkterna lämnat vårt lager för avsändning.
Om leveransen försenas på begäran av köparen övergår risken på denne vid meddelande om leveransberedskap.

7 § Skyldighet att undersöka och meddela fel

(1) Köparen är skyldig att omedelbart undersöka varan för uppenbara defekter vid leverans till överenskommen destination eller, vid avhämtning, vid mottagande, vilket en genomsnittlig kund omedelbart skulle märka. Till de uppenbara defekterna hör även frånvaron av följesedel, transporthandlingar etc. samt betydande, lätt synliga skador på godset.
(2) Här ingår även avvikelser i antal artiklar, i vikt och i förpackningen. Köparen ska omedelbart anteckna eventuella reklamationer om detta på originalet av följesedeln eller fraktsedeln eller mottagningsbeskedet.
(3) Köparen är också skyldig att utföra en representativ kvalitetskontroll åtminstone slumpmässigt och i lämplig omfattning.
att öppna förpackningen (kartonger, säckar, burkar, folier etc.) och att själva kontrollera varorna med avseende på deras yttre egenskaper och lukt.
(4) Vid reklamation på ovan beskrivna defekter, om inte reklamationen måste göras omedelbart vid leverans på följesedel, konossement eller mottagningsbesked, måste följande formulär och tidsfrister iakttas:
a) Reklamationen måste göras i slutet av arbetsdagen efter leveransen av varorna till den överenskomna destinationen eller deras godkännande. Vid reklamation över dolt fel, som trots en ordentlig första undersökning enl. ovanstående stycke (1) till en början förblev oupptäckt, gäller en annan tidsfrist, enligt vilken reklamationen ska göras senast den arbetsdag som följer efter upptäckten, dock senast två veckor efter leverans av varan eller mottagande av dem.
b) Klagomålet måste nå oss i detalj inom ovannämnda perioder skriftligen, per telegraf, telex eller fax. Ett telefonklagomål är inte tillräckligt. Meddelanden om fel till handelsagenter, mäklare eller
Agenter är irrelevanta.
c) Typen och omfattningen av det påstådda felet måste tydligt anges i reklamationen.
d) Köparen är skyldig att hålla de reklamerade varorna redo för besiktning av oss, våra leverantörer eller experter på uppdrag av oss.
(5) Klagomål avseende varornas antal, vikt och förpackning är uteslutna om (1) Obligatorisk notering på följesedel eller konossement eller kvitto saknas.
Så snart köparen har blandat, vidare använt, sålt vidare eller påbörjat bearbetning av den levererade varan, är han undantagen från reklamationer i den mån de avser omständigheter som inte omfattas av denna paragraf.
reglerad omedelbar undersöknings- och anmälan om fel.
(6) Varor som inte reklameras i vederbörlig form och tid ska anses ha godkänts och accepterats.

8 § Ansvar

(1) Skadeståndsanspråk är uteslutna oavsett typ av pliktbrott, inklusive skadeståndsgrundande handlingar, såvida inte avsiktlig eller grovt oaktsam åtgärd är inblandad.
(2) I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är säljaren ansvarig för eventuell vårdslöshet, men endast upp till beloppet av den förutsebara skadan. Krav på utebliven vinst, sparade utgifter, skadeståndsanspråk från tredje part och andra indirekta skador och följdskador kan inte krävas, såvida inte en av säljaren garanterad kvalitetsegenskap syftar till att skydda köparen mot sådana skador.
(3) Ansvarsbegränsningarna och undantagen i punkterna 1 och 2 gäller inte för anspråk som har uppkommit på grund av bedrägligt beteende från säljarens sida, liksom för ansvar för garanterade egenskaper, för anspråk enligt produktansvarslagen och skada från skada på liv, kropp och hälsa.
(4) I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även anställda, anställda, representanter och ställföreträdare för säljaren.

§ 9 Betalning

(1) Våra anspråk på köpeskilling är i allmänhet “netto kontanter” och förfaller till betalning utan några avdrag omedelbart efter mottagandet av fakturan och/eller meddelande om leveransberedskap, såvida inte annat betalningsvillkor har överenskommits skriftligen.
Trots köparens bestämmelser om motsatsen har vi rätt att först kvitta betalningar mot hans äldre skulder; vi kommer att informera köparen om vilken typ av avräkning som har skett.
Om kostnader och ränta redan har uppkommit har vi rätt att kvitta betalningen först mot kostnaderna, sedan mot räntan och slutligen mot huvudfordran.
(2) Vi accepterar endast växlar eller checkar på grundval av särskilda avtal och alltid endast mot betalning. Rabatt och växelavgifter är på köparens bekostnad och ska betalas omedelbart.
(3) Om fakturabeloppet inte betalas inom 10 kalenderdagar från fakturadatum eller på annat förfallodatum, har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta med ett bevisat belopp, dock minst 8 % över ECB:s basränta utan att behöva en särskild påminnelse.
(4) Om köparen inte längre kan bedriva sin verksamhet på ett korrekt sätt, i synnerhet om han beslagtas, protesteras mot en check eller växel eller om betalningarna skjuts upp, eller om han inleder ett rättsligt eller utomrättsligt förlikningsförfarande eller ett som rör honom
Om ett konkursförfarande ansöks eller förfarande enligt insolvensbalken ansöks, har vi rätt att omedelbart göra alla våra fordringar från affärsrelationen förfallna,
även om vi har accepterat växlar eller checkar.
Detsamma gäller om köparen försummar sina betalningar till oss eller andra omständigheter blir kända som väcker tvivel om hans kreditvärdighet. I sådana fall har vi också rätt att kräva förskottsbetalningar eller depositioner eller att frånträda avtalet
att avgå.
(5) Köparen har endast rätt till kvittning, kvarhållande eller nedsättning om de motfordringar som han har gjort gällande i detta avseende är lagligen fastställda eller uttryckligen har erkänts av oss.

10 § Äganderättsförbehåll

(1) De varor som levereras av oss förblir vår egendom tills köparen har reglerat alla fordringar som härrör från affärsrelationen – inklusive saldofordringar från löpande konton och från refinansiering eller reversering av växlar.
(2) Köparen har rätt att sälja de varor som levererats av oss i den normala affärsverksamheten. Den rättighet som beviljas enligt detta upphör särskilt i de fall som nämns i § 9 (4) ovan. Dessutom har vi rätt att utnyttja köparens rätt att sälja
att återkalla den skriftliga förklaringen om han hamnar på efterkälken med fullgörandet av sina förpliktelser mot oss och i synnerhet med sina betalningar eller om andra omständigheter blir kända som väcker tvivel om hans kreditvärdighet.
(3) Begränsningarna i ovanstående stycke gäller för köparens rätt att bearbeta de varor som levererats av oss. (2) i enlighet därmed. Köparen förvärvar inte äganderätten till de helt eller delvis tillverkade föremålen genom bearbetningen; behandlingen är kostnadsfri uteslutande för oss som tillverkare i den mening som avses i § 950 BGB. Men skulle vårt äganderättsförbehåll upphöra på grund av några omständigheter, är köparen och vi redan överens om att äganderätten till föremålen kommer att övergå till oss i samband med behandlingen, vi kommer att acceptera överföringen och köparen förblir förvaringsinstitutet för föremålen gratis av laddning.
(4) Om våra reserverade varor bearbetas eller oskiljaktigt blandas med varor som fortfarande ägs av tredje part, förvärvar vi delägande av de nya varorna eller det blandade lagret. Samägandets omfattning beror på förhållandet mellan fakturavärdet på de varor som levereras av oss
varor som omfattas av äganderättsförbehåll till fakturavärdet för de återstående varorna.
(5) Varor som vi enl. ovanstående stycke 3 och 4 mom. förvärva äganderätt eller samäganderätt gäller, liksom enl. ovanstående stycke (1) Varor som levereras med äganderättsförbehåll som reserverade varor enligt följande bestämmelser.
(6) Köparen överlåter härmed fordringarna från en återförsäljning av de reserverade varorna till oss. Fordringar från vidareförsäljning omfattar även fordringar mot banken, som har öppnat eller bekräftat remburs till förmån för köparen (=återförsäljaren) som ett led i återförsäljningen. Vi accepterar detta uppdrag.
Om de varor som omfattas av äganderätten är en bearbetad vara eller ett blandlager, som förutom av oss levererade varor endast innehåller varor som antingen tillhört köparen eller levererats till denne av tredje man endast enligt s.k. enkelt äganderättsförbehåll överlåter köparen hela fordran från återförsäljningen av varorna till oss. I det andra fallet, d.v.s. om förhandsuppdrag till oss och andra leverantörer sammanfaller, har vi rätt till en bråkdel av intäkterna från försäljningen, och att i enlighet därmed
förhållandet mellan fakturavärdet på våra varor och fakturavärdet för de andra bearbetade eller blandade varorna.
(7) I den mån våra fordringar är mer än 125 % säkrade genom ovan nämnda överlåtelser eller reservationer, kommer överskottet av utestående konton eller de reserverade varorna att frigöras efter vårt gottfinnande på begäran av köparen.
(8) Köparen har rätt att driva in utestående belopp från återförsäljningen av varorna. Dessa
Autogirobemyndigande gäller inte om köparen inte längre bedriver sin verksamhet i den mening som avses i förordningen i 9 § 4 mom. Dessutom kan vi återkalla köparens fullmakt att inkassera om denne hamnar på efterkälken med att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss, i synnerhet med sina betalningar eller andra omständigheter
bli känd, vilket gör att hans kreditvärdighet framstår som tveksam. Om autogirofullmakten inte längre gäller eller om vi återkallar den har köparen oss på vår begäran
omedelbart underrätta oss om gäldenärerna för de överlåtna fordringarna och förse oss med de uppgifter och handlingar som krävs för indrivningen.
(9) Om tredje part får tillgång till våra reserverade varor eller de utestående konton som tilldelats oss, är köparen skyldig att påpeka vårt ägande/våra rättigheter och att omedelbart meddela oss
meddela. Köparen står för kostnaderna för ett ingripande.
(10) Vid avtalsbrott, särskilt utebliven betalning, är köparen skyldig att på vår första begäran returnera varorna som omfattas av äganderättsförbehållet och att överlåta eventuella krav på överlåtelse mot tredje part avseende de föremål som omfattas av retention äganderätt till oss. Att ta tillbaka eller pantsätta varor som är föremål för äganderättsförbehåll av oss innebär inte ett frånträde från avtalet.
(11) I fall av § 9 (4) kan vi kräva av köparen att denne ger oss de kostnader som uppstår vid återförsäljningen och enl. 10 § (6) av fordringar som överlåtits till oss och deras gäldenärer. Vi har då rätt att lämna ut uppdraget efter eget gottfinnande.

§ 11 Tömning/Förpackning

Köparen är skyldig att returnera tomrum (euroboxar, pallar, containrar etc.) till oss i samma typ, kvantitet och värde som han mottagit i leveranssyfte. Tomtgodset ska återlämnas i rent skick enligt hygienföreskrifterna. Om köparen inte kan returnera varan till oss när våra varor levereras, måste han se till att tömningskontot regleras omedelbart och på egen bekostnad (leveransskyldighet). Om köparen dröjer med att returnera de tomma föremålen kan vi, efter att ha satt en skälig anståndstid, vägra att ta tillbaka dem och kräva ekonomisk ersättning av köparen.

§ 12 Slutbestämmelser

(1) Platsen för utförande för leverans av varorna är respektive destination.
(2) Om avtalspartnern är en handlare eller en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är Berlin den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som direkt eller indirekt uppstår från detta avtalsförhållande. När det gäller lokal domstols jurisdiktion är distriktsdomstolen i Pankow-Weißensee i Berlin exklusivt ansvarig.
(3) Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller med undantag för standardiserad internationell rätt. Giltigheten av internationell köplag (CISG – FN:s köplag) är uttryckligen utesluten.
(4) Ogiltigheten av enskilda bestämmelser i dessa allmänna försäljningsvillkor påverkar inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. Ogiltiga bestämmelser anses ersättas av giltiga bestämmelser som är ägnade att så långt möjligt förverkliga det ekonomiska syftet med de utelämnade bestämmelserna.
Vi har lagrat uppgifter om köparen enligt dataskyddslagen.

Berlin, februari 2021

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78-82
13156 Berlin / Tyskland

VARNING

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Fotokrediter

Egna bilder, Photodune.net, iStockphoto.com, ©Kadmy – Fotolia.de

Onlineplattform för tvistlösning (OS-plattform)

EU-kommissionen har skapat en webbplats för online-tvistlösning mellan företag och konsumenter (OS-plattform), som du kan komma åt på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .